Palliatieve zorg

In het IJsselland Ziekenhuis wordt de ziekte van de patiënt zo optimaal mogelijk behandeld, afgestemd op de individuele sitatie van de patiënt.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt leidt ongeneeslijk blijkt te zijn. Door maatschappelijke en medische ontwikkelingen komt er steeds meer aandacht voor palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Naast de organisatie en kennis in het ziekenhuis is de samenwerking met de eerstelijnszorg (huisarts, thuiszorg en huisartsenpost) voor patiënten van groot belang, omdat zij patiënten in deze laatste fase van hun leven zorg verlenen. Daarnaast zijn er ook zorginstellingen, zoals een hospice en verpleeghuizen, waar patiënten in deze fase kunnen verblijven.

In het IJsselland Ziekenhuis wordt palliatieve zorg in samenwerking met de eerste lijn organisatorisch geborgd in het zorgpad palliatieve zorg.

Aanleiding zorgpad palliatieve zorg

Met alle zorgverleners die bij het palliatieve zorgproces zijn betrokken, waaronder medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, huisartsen, de spoedeisende hulp, thuiszorg en de huisartsenpost, is onderzoek gedaan naar de behoefte van patiënten in de laatste fase van hun leven. 

Bemerkt werd namelijk dat patiënten met een beperkte levensverwachting vaak voor korte tijd op de verpleegafdelingen werden opgenomen in verband met pijn, andere lichamelijke klachten en zorgproblemen. Tijdens deze opnames hadden patiënten en naasten vaak veel vragen en was psychosociale ondersteuning nodig. Daarop heeft het ziekenhuis nagedacht hoe zij deze groep patiënten beter kon ondersteunen.

Uit het onderzoek kwamen verschillende punten naar voren: met de patiënt en naasten moet worden besproken dat de patiënt een beperkte levensverwachting heeft. Een goede afstemming tussen het behandelteam uit het ziekenhuis en de huisarts en thuiszorg is essentieel, want de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is niet makkelijk voor patiënten en naasten. Er is 24/7 een duidelijk aanspreekpunt in het ziekenhuis en in de thuissituatie. Op de spoedeisende hulp en op de huisartsenpost is duidelijk welke afspraken met de patiënt zijn gemaakt, zodat adequaat kan worden gehandeld als de patiënt daar binnenkomt.

Vaste afspraken over bovengenoemde punten zijn vastgelegd in het zorgpad palliatieve zorg.

Het zorgpad in de praktijk: wat betekent het voor de patiënt en dienst naasten?

Het gebruik van het zorgpad palliatieve zorg betekent voor patiënten en naasten dat - naast een goede behandeling van de ziekte - ook goede begeleiding wordt geboden. De medisch specialist en de verpleegkundig specialist nemen de tijd om mee te denken met patiënten en naasten in deze moeilijke fase van de ziekte. Zij zorgen ook voor een goede communicatie en overdracht met andere zorgverleners waar de patiënt mee in aanraking komt.

Het IJsselland Ziekenhuis wil door het zorgpad palliatieve zorg volledige zorg bieden.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Guus Schrijversprijs

 

 

Op 7 februari 2014 ontving het IJsselland Ziekenhuis de Guus Schrijvers-prijs voor het best georganiseerde zorgproces: het zorgpad Palliatieve Zorg.