Veelgestelde Vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen aan onze financiële administratie. 

Contracten met zorgverleners

 • Met welke zorgverleners heeft IJsselland Ziekenhuis een contract?

   

  We hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Verder met de internationale zorgverzekeringen Cigna, MSH international en Tricare. Reisverzekeringen zoals bv. OOM zijn altijd uitgesloten van contractering.

   

DBC-vragen

 • Wat is een DBC-zorgproduct?

  Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van diagnosebehandelingcombinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. De instelling voor medisch specialistische zorg brengt deze in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten instellingen in rekening kunnen brengen.

  De DBC benoemt hierbij iedere stap:

  • van het eerste consult bij de medisch specialist,
  • alle afzonderlijke onderzoeken, 
  • de behandeling,
  • het verblijf in het ziekenhuis,
  • tot en met de laatste controle.

  In de totaalprijs van een DBC zijn dus zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, dit alles op basis van een gemiddelde behandeling.

 • Ik wil meer weten over DBC-zorgproducten, waar kan ik dit vinden?

 • Ik wil weten wat een behandeling kost, waar kan ik dit opvragen?

   

  Voor het opvragen van de prijs van een behandeling heeft u een zorgproductcode nodig van de behandeling. Deze kunt u bij het secretariaat van het desbetreffende specialisme opvragen. Als u de zorgproductcode heeft, kunt u de behandelprijs zelf opzoeken op onze internetsite:

  http://www.ysl.nl/patient-en-bezoeker/financiele-afhandeling/

   

  Mocht dat niet lukken, dan kunt u een prijsopgaaf aanvragen via e-mail: FA@ysl.nl. U krijgt de prijsopgaaf dan via de mail of de post toegezonden.

   

Vragen over nota

 • Uitleg tarief consult, fysiek als telefonisch

  Het ziekenhuis mag niet zelf bepalen welke producten / activiteiten gedeclareerd worden aan de zorgverzekeraar. Dat wordt namelijk bepaald door de overheid.
  Om het aantal producten van ziekenhuizen overzichtelijk te houden, heeft de overheid DBC’s (zorgproducten) gemaakt van vergelijkbare behandelingen / activiteiten.
  Een ziekenhuis kan dan bij het uitvoeren van die activiteiten de afgesproken prijs voor die DBC declareren.

  Voor het bepalen van de declaratiecode maakt het niet uit of het contact fysiek, telefonisch of digitaal heeft plaatsgevonden. Wel moet een telefonisch consult altijd aan een aantal voorwaarden voldoen (arts zelf bellen, patiënt persoonlijk spreken).
  De duur van het contact doet er niet toe. En daarnaast leidt het uitvoeren van aanvullend onderzoek als laboratoriumdiagnostiek of radiologisch onderzoek niet tot een ander product.

  Een uitgebreide uitleg over de ziekenhuis nota is te vinden op de volgende website: www.nza.nl/.

   

 • Nota ontvangen, maar ik ben verzekerd? – Basisverzekering

   

  Controleert u allereerst of u op de begindatum van de behandeling (zie nota) verzekerd was. In dat geval kunt u de nota -samen met een kopie van uw verzekeringsbewijs- terugsturen naar de afdeling Financiële administratie van het IJsselland Ziekenhuis (FA@ysl.nl). Na controle van uw gegevens wordt uw nota alsnog rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

   

 • Nota ontvangen, maar ik ben verzekerd? - Aanvullende verzekering

   

  U heeft deze nota ontvangen omdat de behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U kunt deze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering zal deze worden vergoed. Denk er wel aan dat u zelf verantwoordelijk bent voor tijdige betaling aan het ziekenhuis!

   

 • Nota ontvangen, maar ik ben niet in het IJsselland Ziekenhuis geweest of behandeld?

   

  Dit is mogelijk. Het kan namelijk zijn dat uw huisarts of een andere zorgverlener materiaal heeft afgenomen dat naar ons is opgestuurd voor onderzoek. In dat geval brengen wij de kosten in rekening.

   

 • Ik krijg een nota met een wegblijftarief, waarom is dat?

   

  Wij hanteren het wegblijftarief voor patiënten die te laat of zonder afmelding niet verschijnen op hun afspraak. U kunt uw afspraak 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.

   

 • Ik heb een nota ontvangen van een onderzoek dat al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden?

   

  Sommige onderzoeken worden door derden gedaan. Wij moeten wachten op deze rekeningen, voordat we de kosten aan u kunnen doorbelasten.

   

 • De datum van de behandeling klopt niet, hoe komt dit?

   

  Bij het eerste bezoek aan ons ziekenhuis wordt de begindatum van uw behandeling (DBC-zorgproductcode) geregistreerd. De einddatum, na 90 dagen, is het moment waarop de medisch specialist de behandeling sluit. Dit hoeft niet dezelfde datum te zijn als uw laatste consult. Wanneer er een vervolgbehandeling start, begint deze de dag nadat de initiële behandeling is afgesloten. Dit hoeft geen dag te zijn waarop u fysiek in het ziekenhuis bent geweest.

  Duurt een vervolgbehandeling meerdere jaren, dan wordt iedere 120 dagen  opnieuw een DBC-vervolg zorgproductcode geregistreerd. De begin- en einddata zijn dus niet altijd gelijk aan de data waarop u in het ziekenhuis bent geweest.

   

 • Ik heb een voorschot betaald en krijg nu een nota. Hoe gaat de verrekening?

   

  Wij sturen altijd een nota voor het volledige bedrag. Dit betekent dat u het betaalde voorschot hierop in mindering kunt brengen. Het resterende bedrag dient u aan ons te voldoen op: bankrekening NL24INGB0666010900 t.n.v. IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel. Vermeld hierbij het factuurnummer en uw patiëntnummer.

   

 • Zowel mijn verzekeraar als ik hebben de nota betaald, krijg ik mijn geld terug?

  Natuurlijk! Op het moment dat wij voor een nota een tweede betaling ontvangen, gaat de terugbetaling automatisch naar de patiënt. Hier kan wel enige tijd overheen gaan.

 • Waar blijft mijn factuur? Waarom nu pas een factuur?

   

  Er wordt een rekening verzonden, wanneer de behandeling is afgesloten na 90 dagen of bij een vervolg behandeling na 120 dagen.

   

 • Waar kan ik een kopienota opvragen?

   

  U kunt uw verzoek per e-mail indienen via: FA@ysl.nl, vermeld wel uw factuurnummer en patiëntnummer. Indien u deze gegevens niet heeft, noteert u dan uw achternaam, BSN nummer en geboortedatum.

   

 • Waarom krijg ik een aparte rekening? De DBC-zorgproductcode omvat toch alle zorg?

   

  Dit is een misverstand. Het grootste deel van de zorg wordt in DBC-zorgproductcodes gefactureerd, maar voor een aantal zaken blijft een aparte rekening bestaan. Dit geldt voor alle onderzoeken die gedurende uw behandeling aangevraagd worden door uw huisarts. Daarnaast worden alle behandelingen van de kaakchirurg, IC-dagen en dure geneesmiddelen los gedeclareerd.

   

 • Ik heb een nota ontvangen, ondanks dat al mijn verzekeringsgegevens bij uw ziekenhuis bekend zijn?

   

  Er zijn behandelingen die buiten het basispakket vallen, zoals besnijdenis en sterilisatie. Voor sommige van deze behandelingen kunt u zich aanvullend verzekeren. U moet de nota dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering krijgt u deze nota geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons ziekenhuis.

   

 • Hoe zit het met mijn (verplichte) eigen risico?

  Informatie hierover moet u opvragen bij uw zorgverzekering.

 • Er staat BTW op mijn zorgfactuur, waarom is dat?

   

  Dit klopt, bepaalde (zorg)verrichtingen zijn BTW-plichtig. Dit geldt o.a. voor keuringen.

   

Overstap naar andere verzekering

 • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, die mijn behandeling wél vergoedt. Toch krijg ik de rekening thuis. Hoe kan dit?

   

  Er wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar, waar u bij de start van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u ervoor kiest om over te stappen in verband met de vergoeding, dan moet u dit doen voordat u de eerste afspraak maakt.

   

 • Ik ben van verzekering veranderd, kunt u de nota splitsen?

  De zorgverlener factureert naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Deze verzekeraar dient de hele nota te voldoen. Als u niet verzekerd was op de begindatum van de behandeling, moet de u de rekening zelf betalen.

Bevalling

 • Ik ben bevallen in uw ziekenhuis en verzekerd, toch heb ik een rekening ontvangen?

  U bent dan waarschijnlijk poliklinisch zonder medische indicatie in ons ziekenhuis bevallen. In dat geval geldt veelal dat u een eigen bijdrage moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

   

 • Ik ben in uw ziekenhuis bevallen. Wordt mijn baby nu door het ziekenhuis bij mijn verzekering aangemeld?

   

  Nee, u moet zelf zorg dragen voor de aanmelding bij de ziektekostenverzekeraar. Dit moet u doen binnen 4 maanden. Als u het polisblad of polisnummer heeft ontvangen, dient u deze zo spoedig mogelijk te laten registreren bij de receptie in de centrale hal.

   

Betaling van nota

 • Ik wil mijn nota contant betalen.

   

  Wij verwerken geen contante betalingen. U kunt uw nota betalen door het openstaande bedrag over te maken op één van onze bankrekeningnummers.

   

 • Kan ik mijn zorgnota in termijnen betalen?

  U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via het e-mailadres FA@ysl.nl.

  U kunt een betalingsregeling ook schriftelijk aanvragen:
  IJsselland Ziekenhuis t.a.v. debiteurenbeheer
  Financiële administratie A3
  Postbus 690
  2900 AR  Capelle a/d IJssel

  Vermeld altijd uw patiëntnummer en notanummer(s). Uw aanvraag zal dan door ons worden beoordeeld en u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een betalingsregeling is alleen mogelijk als er een machtiging tot automatische incasso door u wordt afgegeven.

   

 • Ik ben niet verzekerd?

  Indien u niet bent verzekerd, dient u een voorschot te betalen van de te verwachten kosten. De arts besluit altijd over de medische noodzaak van uw behandeling. Op grond hiervan kan het ziekenhuis besluiten de afspraak eenzijdig te annuleren. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en de betaling hiervan.

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, hoe loopt de facturatie?

   

  Wij hebben geen contracten met buitenlandse verzekeraars (m.u.v. MSH international, Cigna en Tricare). Dit betekent dat aan u een voorschot gevraagd zal worden.

  Er bestaat wel een regeling voor Europese ingezetenen. U kunt bij uw verzekeraar (buiten Nederland) een zogenaamd EHIC-pasje aanvragen. Met dit pasje kunnen wij factureren aan Zilveren Kruis buitenland en hoeft u geen voorschot te betalen. Zilveren Kruis buitenland betaalt uw nota aan ons en zal de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgen. Deze regeling geldt uitsluitend als u een EHIC (ook wel E111/E101 genoemd) kunt overleggen bij uw 1e bezoek aan ons ziekenhuis.

  Onderstaande banknummers heeft u nodig om geld over te maken naar de bankrekening van het IJsselland Ziekenhuis.

  IBAN : NL24INGB 0666010900 t.n.v. IJsselland Ziekenhuis te Capelle a/d IJssel
  BIC (SWIFT) : INGBNL2A

   

Aanmaningen

 • Ik heb een aanmaning ontvangen, maar heb al betaald?

   

  U kunt hierop reageren door een mail te sturen naar: FA@ysl.nl. Wij verzoeken u het betaalde bedrag, betaaldatum en het rekeningnummer waarvan het bedrag is afgeschreven aan ons door te geven. U ontvangt binnen 7 werkdagen een reactie, tevens zult u gedurende deze periode niet aangemaand worden.

   

 • Ik heb een aanmaning van het incassobureau Maas-Delta ontvangen, wat nu?

  U dient contact op te nemen met het incassobureau! U kunt de contactgegevens vinden op de aanmaning of het schrijven dat u heeft ontvangen. Het IJsselland Ziekenhuis beantwoordt uiteraard wel de vragen over de geleverde en in rekening gebrachte zorg.

Machtigingen

 • Machtiging (goedkeuring verzekering), waarvoor dient dit?

  Een machtiging is een aanvraag die een arts doet bij uw verzekering om een bepaalde verrichting of zorgtraject uit te mogen voeren. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u -volgens de polisvoorwaardenaanspraak- maakt op vergoeding en de medische noodzaak. Zodra er een goedkeuring gegeven wordt, kunt u behandeld worden en zal uw verzekering de kosten (gedeeltelijk) vergoeden.

 • Machtiging was akkoord, maar ik heb toch een nota ontvangen?

  Als het goed is heeft u van uw verzekeraar een kopie ontvangen met de goedkeuring. Controleer goed of de vergoeding uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering gedaan wordt. Indien dit uit de aanvullende verzekering vergoedt wordt, ontvangt u namelijk zélf de nota. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar; afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering zal deze vergoed worden. U bent wel zélf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan het ziekenhuis!

Foutieve persoonsgegevens

 • Ik heb een nota gekregen, de persoon woont hier niet, wat nu?

  U kunt de nota terugsturen en vermelden dat de patiënt op het adres onbekend is. Wij zullen trachten te achterhalen waar de betreffende patiënt woont. Als hetzelfde adres getraceerd wordt (via GBA), blijft u aanmaningen ontvangen. U moet zich dan zelf tot de Gemeentelijke Basis Administratie richten om een persoon van uw adres uit te laten schrijven.

 • Ik ben verhuisd, hoe / waar kan ik een adreswijziging doorgeven?

   

  Persoonlijk, bij de receptie in de centrale hal of bij de receptie van het MDL-centrum. Let op dat dit ook wordt aangepast bij eventuele overige gezinsleden. U kunt uw wijzigingen met betrekking tot naam, adres en woonplaats ook aanpassen in “Mijn IJsselland” of mailen naar: NAWwijzigingen@ysl.nl.

   

Bezwaar maken

 • Ik wil bezwaar maken tegen de in rekening gebrachte kosten want ik ben niet tevreden over de medische behandeling.

  Wanneer u er met de behandelaar niet uitkomt en/of bezwaar wilt maken, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U vindt deze informatie op de website pagina Klachtenregeling.

 

Contact

Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u contact opnemen met de financiële administratie.