Ziekenhuiszorg 2019: wat betaalt u?

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt?
Graag willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg voor het jaar 2019.

Informeer vóór uw behandeling, want het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. De behandelingen in het ziekenhuis vallen echter altijd binnen het verplichte eigen risico, in 2019 is dat € 385,-. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dat is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Kosten telefonisch consult

Heeft u binnenkort een afspraak voor een telefonisch consult (belafspraak) met uw behandelaar van het IJsselland Ziekenhuis?
Vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij verplicht om in sommige gevallen de kosten voor telefonische consulten bij uw zorgverzekering in rekening te brengen. Als u het maximum van het eigen risico nog niet hebt bereikt, kan het daardoor voorkomen dat u deze kosten zelf dient te betalen. Of er kosten aan het telefonisch consult zijn verbonden hangt af van eventuele andere kosten die voor uw behandeling al zijn gemaakt.

Alleen een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of nurse practitioner (physisian assistant) kan er toe leiden dat kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Verplicht eigen risico in 2019 is € 385,-

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar berekent dit eigen risico aan u door. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 875,-.

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan verrekent uw zorgverzekeraar ook de vergoeding met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost.
De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis.

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Geen medische noodzaak?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave opvragen. 

Geen contract met zorgverzekeraar?

Als uw ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Het ziekenhuis brengt dan het zogenaamde passantentarief in rekening, aan u als patiënt. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. 

Voor 2019 heeft het IJsselland Ziekenhuis met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. Alleen met onderstaande Budgetpolis niet:

'Gewoon Zekur" van de VGZ

Wat is een budgetpolis?

Verzekeraars werken steeds meer met budgetpolissen. Een budgetpolis heeft een lagere premie, en daartegenover staat dat de verzekeraar niet met alle ziekenhuizen een contract afsluit (beperktere keuzevrijheid voor patiënt) en dat de patiënt vaak een lager vergoedingspercentage krijgt van de zorgverzekeraar. Indien een patiënt met een budgetpolis toch in behandeling wil bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis, dan zal er door de patiënt een eigen bijdrage betaald moeten worden. De verzekeraar vergoed namelijk een bepaald percentage van de factuur (50% tot 80% van het notabedrag). Voor een aantal uitzonderingen vindt altijd wel volledige vergoeding door de zorgverzekeraar plaats. Deze uitzonderingen zijn spoedeisende zorg, verloskundige zorg inclusief voor- en natraject, laboratoriumonderzoek of zorg op basis van een tertiaire verwijzing (dit houdt in dat de patiënt na bijvoorbeeld polikliniekbezoek vervolgens wordt doorverwezen naar een gecontracteerd ziekenhuis).

Budgetpolis "Gewoon ZEKUR":

Het IJsselland Ziekenhuis heeft geen contract voor Gewoon ZEKUR. Dat betekent dat Gewoon ZEKUR-verzekerden in ons ziekenhuis géén vergoeding volgens de contractafspraken krijgen, maar een vergoeding tot maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Het resterende deel betaalt u dus zelf. Voor informatie kunt u terecht op www.ZEKUR.nl/zorgverzekering/ziekenhuizen

Toelichting DBC-zorgproduct

Wat is een DBC-zorgproduct?
Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van een eventueel aanvullend onderzoek of een uitgevoerde verrichting. De instelling voor medisch specialistische zorgt brengt deze in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten instellingen in rekening kunnen brengen.

De DBC benoemt hierbij iedere stap:

  • van het eerste consult bij de medisch specialist,
  • alle afzonderlijke onderzoeken, 
  • de behandeling,
  • het verblijf in het ziekenhuis,
  • tot en met de laatste controle.

In de totaalprijs van een DBC zijn dus zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling.

Behandeling langer dan 120 dagen

Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC na maximaal 120 dagen gesloten en direct daarna weer geopend met een zogenoemde vervolg-DBC. Over de voorgaande behandelperiode wordt dan een factuur opgemaakt. Het kan dus zijn dat de begindatum niet gelijk is aan de datum dat u op consult bent geweest bij de arts.

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze verwijzing wordt door uw huisarts digitaal naar het ziekenhuis verzonden via zorgdomein. Mocht u toch een verwijzing op papier van uw huisarts ontvangen, dan moet u deze meenemen als u voor uw eerste bezoek in een ziekenhuis komt. De datum van de verwijsbrief moet dus vóór of uiterlijk op de dag van het eerste ziekenhuisbezoek/behandeldatum liggen. U zult pas behandeld worden als u een geldige verwijsbrief kunt overhandigen. Indien u deze niet heeft en u wilt toch behandeld worden, dan zult u de kosten van de totale behandeling (vooraf) zelf moeten betalen.
In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Heeft u een verwijsbrief voor onverzekerde zorg, dan leidt dit niet automatisch tot een vergoeding. Een verwijsbrief is een jaar geldig. 

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.  

Uw zorgnota

Het komt voor dat u pas veel later, dan uw behandeling in het ziekenhuis plaatsgevonden heeft, de factuur te zien krijgt. De landelijke regels en de prijsafspraken leiden ertoe dat een bezoek aan een specialist na ongeveer 4 maanden pas gefactureerd kan worden. Hierdoor kan het zijn dat u alsnog uw verplicht eigen risico over het voorgaande jaar moet betalen.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC's, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.
Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meer DBC's, afhankelijk van de duur van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw 'mijn omgeving' staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de begindatum van het behandelingtraject verzekerd was. De begindatum van de DBC of vervolg DBC is dus bepalend bij welke zorgverzekeraar de rekening wordt ingediend. Bent u per 1 januari 2019overgestapt naar een nieuwe verzekering, laat dan uw gegevens aanpassen bij de centrale receptie of aan de balie bij een van onze buitenpoli’s.

Als u niet verzekerd bent?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog, voor uw eerste bezoek, een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling, voorafgaand aan de behandeling, zelf betalen. 

Betalingsregeling

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via vragenbedrijfsadm@ysl.nl.

U kunt een verzoek tot een betalingsregeling ook schriftelijk insturen naar:

IJsselland Ziekenhuis
t.a.v. Debiteurenbeheer (De Boeg)
Postbus 690
2900 AR  Capelle a/d IJssel

Vermeld altijd uw patiëntennummer en notanummer(s). 

Uw aanvraag zal dan door ons worden beoordeeld en u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een betalingsregeling is alleen mogelijk als er een "machtiging tot automatische incasso" door u wordt afgegeven.

Betalingsvoorwaarden

Op alle door het IJsselland Ziekenhuis gefactureerde verrichtingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer en Koophandel te Rotterdam.
Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden, of download de pdf Algemene Betalingsvoorwaarden.

Privacyverklaring zorgnota

Sinds 1 juni 2014 staat op uw zorgnota uw behandeling weergegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u de privacyverklaring invullen en ondertekenen. U kunt deze inleveren bij de poli van uw behandelend specialist.

Meer weten?

U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.
Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling.
Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.