Ziekenhuiszorg 2020: wat betaalt u?

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt?
Graag willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg voor het jaar 2020.

Informeer vóór uw behandeling, want het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. De behandelingen in het ziekenhuis vallen echter altijd binnen het verplichte eigen risico, in 2020 is dat € 385,-. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dat is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het IJsselland Ziekenhuis dan zult u mogelijk een deel (eigen bijdrage) van de kosten zelf moeten betalen.

Kosten telefonisch consult

Na een eerste consult moet u misschien nog terugkomen. Soms is het mogelijk om via de telefoon of via e-mail contact te hebben met de dokter. Dat is makkelijker voor: u hoeft niet naar het ziekenhuis en u hoeft geen reiskosten of parkeerkosten te betalen. Een consult via de telefoon of e-mail kost evenveel als een consult in het ziekenhuis.

Alleen een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of nurse practitioner (physician assistant) kan ertoe leiden dat kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Verplicht eigen risico in 2020 is € 385,-

Bijna alle zorg die het ziekenhuis verleent valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar berekent dit eigen risico aan u door. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen zelf moet betalen. Sommige mensen kiezen zelf voor een hoger eigen risico (maximaal  885,-). 

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan verrekent uw zorgverzekeraar ook de zorgkosten met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan worden die extra kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten voor een bezoek aan de huisarts (huisartsenpost) vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. Dus, is uw situatie niet levensbedreigen, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost.

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan zult u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen vooraf, door middel van een voorschotnota of een voorschot pinbetaling, volledig zelf moeten betalen. Na betaling kan de afspraak doorgang vinden.

Geen medische noodzaak?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij de financiële administratie een prijsopgave opvragen. De behandeling kan alleen doorgang vinden na betaling van een voorschotnota voor de verwachte zorgkosten.

Geen contract met zorgverzekeraar?

Als het IJsselland Ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. 

Voor 2020 heeft het IJsselland Ziekenhuis met alle zorgverzekeringen een overeenkomst afgesloten, echter alleen niet met onderstaande Budgetpolis:

'Gewoon Zekur" van de VGZ

Wat is een budgetpolis?

Een budgetpolis heeft een lagere premie. En daartegenover staat dat de verzekeraar niet met alle ziekenhuizen een contract afsluit (beperktere keuzevrijheid voor patiënt). Indien een patiënt met een budgetpolis toch in behandeling wil bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis, dan zal er door de patiënt een eigen bijdrage betaald moeten worden. De verzekeraar vergoedt namelijk maar een bepaald percentage van de factuur (50% tot 80%). Voor een aantal uitzonderingen vindt altijd wel volledige vergoeding door de zorgverzekeraar plaats. Deze uitzonderingen zijn spoedeisende zorg, verloskundige zorg, laboratoriumonderzoek of zorg op basis van een tertiaire verwijzing (dit houdt in dat de patiënt na bijvoorbeeld polikliniekbezoek vervolgens wordt doorverwezen naar een gecontracteerd ziekenhuis).

Budgetpolis "Gewoon ZEKUR":

Het IJsselland Ziekenhuis heeft dus geen contract voor Gewoon ZEKUR (Pakket code SJU SJU). Dat betekent dat Gewoon ZEKUR-verzekerden géén vergoeding volgens de contractafspraken krijgen, maar een vergoeding tot maximaal 80% van het gemiddeld landelijk tarief. Het resterende deel betaalt u dus zelf. Wilt u dus echt behandeld worden in het IJsselland Ziekenhuis, houdt u dan rekening met het feit dat de eigen bijdrage kan oplopen tot honderden euroo's. Voor informatie kunt u terecht op www.ZEKUR.nl/zorgverzekering/ziekenhuizen.

Toelichting DBC-zorgproduct

Wat is een DBC-zorgproduct?
Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van een eventueel aanvullend onderzoek of een uitgevoerde verrichting. De instelling voor medisch specialistische zorgt brengt deze in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten instellingen in rekening kunnen brengen.

De DBC benoemt hierbij iedere stap:

  • van het eerste consult bij de medisch specialist,
  • alle afzonderlijke onderzoeken, 
  • de behandeling,
  • het verblijf in het ziekenhuis,
  • tot en met de laatste controle.

In de totaalprijs van een DBC zijn dus zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling.

Behandeling langer dan 120 dagen

Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC na maximaal 120 dagen gesloten en direct daarna weer geopend met een zogenoemde vervolg-DBC. Over de voorgaande behandelperiode wordt dan een factuur opgemaakt. Het kan dus zijn dat de begindatum niet gelijk is aan de datum dat u op consult bent geweest bij de arts.

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze verwijzing wordt door uw huisarts of andere zorgverleners of medisch specialisten digitaal naar het ziekenhuis verzonden via zorgdomein. Mocht u toch een verwijzing op papier ontvangen, dan moet u deze meenemen als u voor uw eerste bezoek in een ziekenhuis komt.

De datum van de verwijsbrief moet vóór of uiterlijk op de dag van het eerste ziekenhuisbezoek/behandeldatum liggen en heeft een geldigheid van een jaar. U zult pas behandeld worden als u een geldige verwijsbrief kunt overhandigen. Indien u deze niet heeft en u wilt toch behandeld worden, dan zult u de kosten van de totale verwachte zorgkosten eerst vooraf moeten betalen.
Heeft u een verwijsbrief voor onverzekerde zorg, dan leidt dit niet automatisch tot een vergoeding. 

Voor vervolgafspraken bij hetzelfde specialisme heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Wanneer het niet nodig is een vervolgafspraak te maken voor verder onderzoek/behandeling, dan wordt uw zorgdossier afgesloten. Geeft de arts aan dat u indien nodig weer contact op kunt nemen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak: 

  • voor dezelfde klachten, bij hetzelfde specialisme is;
  • gemaakt wordt binnen 365 dagen na het laatste ziekenhuisbezoek.

Maakt u op eigen initiatief een nieuwe afspraak, dan heeft u opnieuw een verwijzing nodig.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig.

Uw zorgnota

Het komt voor dat u pas veel later, dan uw behandeling in het ziekenhuis plaatsgevonden heeft, de factuur te zien krijgt. De landelijke regels en de prijsafspraken leiden ertoe dat een bezoek aan een specialist na ongeveer 4 maanden pas gefactureerd kan worden. Hierdoor kan het zijn dat u alsnog uw verplicht eigen risico over het voorgaande jaar moet betalen.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling heeft gekost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC's, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.
Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meer DBC's, afhankelijk van de duur van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw 'mijn omgeving' staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de begindatum van het behandelingtraject verzekerd was. De begindatum van de DBC of vervolg DBC is dus bepalend bij welke zorgverzekeraar de rekening wordt ingediend. Bent u per 1 januari 2020 overgestapt naar een nieuwe verzekering, laat dan uw gegevens aanpassen bij de centrale receptie of aan de balie bij een van onze buitenpoli’s.

Als u niet verzekerd bent?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog, voor uw eerste bezoek, een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige verwachte kosten van de behandeling, voorafgaand aan de behandeling, zelf betalen. 

Betalingsregeling

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via FA@ysl.nl.

U kunt een verzoek tot een betalingsregeling ook schriftelijk insturen naar:

IJsselland Ziekenhuis
t.a.v. Debiteurenbeheer (De Boeg)
Postbus 690
2900 AR  Capelle a/d IJssel

Vermeld altijd uw patiëntennummer en notanummer(s). 

Uw aanvraag zal dan door ons worden beoordeeld en u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een betalingsregeling is alleen mogelijk als er een "machtiging tot automatische incasso" door u wordt afgegeven.

Betalingsvoorwaarden

Op alle door het IJsselland Ziekenhuis gefactureerde verrichtingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer en Koophandel te Rotterdam.
Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden, of download de pdf Algemene Betalingsvoorwaarden.

Privacyverklaring zorgnota

Sinds 1 juni 2014 staat op uw zorgnota uw behandeling weergegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u de privacyverklaring invullen en ondertekenen. U kunt deze inleveren bij de poli van uw behandelend specialist.

Meer weten?

U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.
Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling.
Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.