Ziekenhuiszorg 2022: wat betaalt u?

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt?
Graag willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg voor het jaar 2022.

Informeer vóór uw behandeling, want het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed

Bezoekt u binnenkort ons ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling (volledig) worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben (eigen risico, eigen bijdrage)

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. De behandelingen in het ziekenhuis vallen echter altijd binnen het verplichte eigen risico, in 2022 is dat € 385,-. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het IJsselland Ziekenhuis dan zult u mogelijk een deel (eigen bijdrage) van de zorgkosten zelf moeten betalen.

Alle zorg die het ziekenhuis verleent, ook spoedeisende hulp, valt onder de basisverzekering, dus is eigen risico van toepassing. De behandelkosten worden 100% vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Mocht er geen contract zijn, dan kan een eigen bijdrage door de zorgverlener achteraf bij u in rekening gebracht worden.

De kosten voor een bezoek aan de huisarts (huisartsenpost) vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost.

Kosten telefonisch consult

Na een eerste consult moet u misschien nog terugkomen. Soms is het mogelijk om via de telefoon, digitaal of via e-mail contact te hebben met de dokter. Dat is makkelijker voor u: u hoeft niet naar het ziekenhuis en u hoeft geen reiskosten of parkeerkosten te betalen. Een consult via de telefoon of e-mail kost echter evenveel als een fysiek consult in het ziekenhuis.

Alleen een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of nurse practitioner (physisian assistant) kan er toe leiden dat kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Geen contract met zorgverzekeraar?

Als het IJsselland Ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zult u een deel van de kosten ( eigen bijdrage) zelf moeten betalen. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. 

Voor 2022 heeft het IJsselland ziekenhuis met (bijna) alle zorgverzekeringen een afspraak.

Alleen met onderstaande Budgetpolis niet:

'Gewoon Zekur" van de VGZ, pakketcode SJU SJU

Budgetpolis "Gewoon ZEKUR":

Het IJsselland Ziekenhuis heeft dus geen contract voor Gewoon ZEKUR (Pakketcode SJU SJU). Dat betekent dat Gewoon ZEKUR-verzekerden géén vergoeding volgens de contractafspraken krijgen, maar mogelijk een vergoeding tot maximaal 80% van het gemiddeld landelijk tarief. Het resterende deel betaalt u dus zelf. Wilt u echt worden behandeld worden in het IJsselland Ziekenhuis, houdt u dan rekening met het feit dat de eigen bijdrage op kan lopen tot honderden euro’s. In sommige gevallen zijn we genoodzaakt u, voor aanvang van uw behandeling, een voorschotbedrag in rekening te brengen.

Er zijn echter een paar uitzonderingen, waar wel 100% vergoeding voor geldt:

 • spoedeisende hulp (SEH);
 • doorverwijzing van de behandelend medisch specialist naar een ander ziekenhuis;
 • zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar;
 • eerstelijns diagnostiek (onderzoek in opdracht van de huisarts, de huisarts bespreekt de uitslagen met u);
 • kaakchirurgie.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.ZEKUR.nl/zorgverzekering/ziekenhuizen.

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze verwijzing wordt door uw huisarts, andere zorgverleners of medische specialist digitaal naar het ziekenhuis verzonden via zorgdomein. Mocht u toch een verwijzing op papier ontvangen, dan moet u deze meenemen als u voor uw eerste bezoek in een ziekenhuis komt. De datum van de verwijsbrief moet vóór of uiterlijk op de dag van het eerste ziekenhuisbezoek/behandeldatum liggen en heeft een geldigheid van een jaar. U zult pas behandeld worden als u een geldige verwijsbrief kunt overhandigen. Indien u deze niet heeft en u wilt toch behandeld worden, dan zult u de kosten van de totale verwachte zorgkosten eerst vooraf moeten betalen. Let op! Heeft u een verwijsbrief voor onverzekerde zorg, dan leidt dit niet automatisch tot een vergoeding.

Voor vervolgafspraken bij hetzelfde specialisme heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Wanneer het niet nodig is een vervolgafspraak te maken voor verder onderzoek/behandeling, dan wordt uw zorgdossier afgesloten. Geeft de arts aan dat u indien nodig weer contact op kunt nemen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak:

 • voor dezelfde klachten, bij hetzelfde specialisme is;
 • gemaakt wordt binnen 365 dagen na het laatste ziekenhuisbezoek.

Maakt u op eigen initiatief een nieuwe afspraak, dan heeft u opnieuw een verwijzing nodig.

Toelichting DBC-zorgproduct

Wat is een DBC-zorgproduct?
Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van een eventueel aanvullend onderzoek of een uitgevoerde verrichting. De instelling voor medisch specialistische zorg brengt deze in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten de instellingen in rekening kunnen brengen.

De DBC benoemt hierbij iedere stap:

 • van het eerste consult bij de medisch specialist,
 • alle afzonderlijke onderzoeken, 
 • de behandeling,
 • het verblijf in het ziekenhuis,
 • tot en met de laatste controle.

In de totaalprijs van een DBC zijn dus zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling.

Behandeling langer dan 90 dagen

Als een behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC na maximaal 90 dagen gesloten en direct daarna weer geopend met een zogenoemde vervolg-DBC. Een vervolg-DBC heeft een behandel periode van maximaal 120 dagen. Over de voorgaande behandelperiode wordt dan een factuur opgemaakt. Het kan dus zijn dat de begindatum niet gelijk is aan de datum dat u op consult bent geweest bij de arts. 

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig.

Uw zorgnota

Het komt voor dat u pas veel later dan uw behandeling in het ziekenhuis plaatsgevonden heeft, de factuur te zien krijgt. De landelijke regels en de prijsafspraken leiden ertoe dat een bezoek aan een specialist na ongeveer 4 maanden pas gefactureerd kan worden. Hierdoor kan het zijn dat u alsnog uw verplicht eigen risico over het voorgaande jaar moet betalen.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling heeft gekost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC's, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten.
Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meer DBC's, afhankelijk van de duur van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw 'mijn omgeving' staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de begindatum van het behandelingstraject verzekerd was. De begindatum van de DBC of vervolg DBC is dus bepalend bij welke zorgverzekeraar de rekening wordt ingediend. Bent u per 1 januari 2022 overgestapt naar een nieuwe verzekering, laat dan uw gegevens aanpassen bij de centrale receptie of aan de balie bij één van onze buitenpoli’s.

Als u niet verzekerd bent?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog, voor uw eerste bezoek, een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige verwachte kosten van de behandeling, voorafgaand aan de behandeling, zelf betalen. 

Betalingsregeling

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via FA@ysl.nl.

U kunt een verzoek tot een betalingsregeling ook schriftelijk insturen naar:

IJsselland Ziekenhuis
t.a.v. Debiteurenbeheer (locatie "De Boeg")
Postbus 690
2900 AR  Capelle a/d IJssel

Vermeld altijd uw patiëntennummer en notanummer(s). 

Uw aanvraag zal dan door ons worden beoordeeld en u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een betalingsregeling is alleen mogelijk als er een "machtiging tot automatische incasso" door u wordt afgegeven.

Betalingsvoorwaarden

Op alle door het IJsselland Ziekenhuis gefactureerde verrichtingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer en Koophandel te Rotterdam.
Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden, of download de pdf Algemene Betalingsvoorwaarden.

Privacyverklaring zorgnota

Sinds 1 juni 2014 staat op uw zorgnota uw behandeling weergegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u de privacyverklaring invullen en ondertekenen. U kunt deze inleveren bij de poli van uw behandelend specialist.

Meer weten?

U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.
Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling.
Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.