Formulier melden van een onveilige situatie

Heeft u als patiënt of bezoeker in ons ziekenhuis meegemaakt dat er iets (bijna) mis ging? Of heeft u bij iemand anders gezien dat er iets (bijna) mis ging? We spreken dan van een ‘incident’ of een ‘bijna incident’.

Een (bijna-)incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden. Bijvoorbeeld een patiënt die uit bed valt of die de verkeerde medicijnen krijgt toegediend.

Met dit formulier kunt u als patiënt of bezoeker van ons ziekenhuis melding doen van zo’n gebeurtenis. Door deze meldingen krijgen wij inzicht in de aard van de incidenten en in de oorzaken. Wij kunnen en willen leren van gemaakte fouten. Pas als duidelijk is op welke plekken en momenten het mis ging, kunnen we verbeteringen doorvoeren. Daarmee maken we de zorg veiliger en kunnen we in de toekomst vergelijkbare incidenten zoveel mogelijk voorkómen. 

Heeft u een klacht? bekijk de klachtenregeling hoe u eenOpens internal link in current window klacht kunt indienen.

Melding incidenten

Melding (bijna) incidenten
Uw gegevens:
Als u uw gegevens hieronder invult, geeft ons dat de mogelijkheid om - zo nodig - contact met u op te nemen voor nadere informatie.