Privacyverklaring verwerking gegevens sollicitanten

Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Bij Stichting IJsselland Ziekenhuis (hierna te noemen: Het IJsselland Ziekenhuis) hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Wat en waarom?

 • De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld via het (digitale) sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen het IJsselland Ziekenhuis.
 • Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.
 • De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld via het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten. Indien je al werkt bij het IJsselland Ziekenhuis en intern solliciteert, kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare persoonsgegevens bij het IJsselland Ziekenhuis. Hier zal eerst toestemming voor worden gevraagd.
 • Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
 • Het IJsselland Ziekenhuis verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid.
 • Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Ook hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.
 • Als de procedure wordt vervolgd, kan worden besloten een referentiecheck bij vorige werkgever(s) uit te voeren en eventueel een controle gedaan op diploma’s.
 • Het IJsselland Ziekenhuis kan de profielen op social media van de sollicitant raadplegen wanneer dit relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Het IJsselland Ziekenhuis kan alleen besluiten tot het raadplegen profielen op sociale media, als wordt gesolliciteerd op een functie in de zorg of op een functie waarbij de kans bestaat dat de sollicitant in aanraking zal komen met gevoelige informatie over het IJsselland Ziekenhuis, haar medewerkers en/of haar cliënten. Wanneer het IJsselland Ziekenhuis besluit profielen op social media te raadplegen, wordt dit altijd vooraf in de vacaturetekst vermeld. Het IJsselland Ziekenhuis zal alleen de gegevens raadplegen die relevant zijn om te kunnen beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. Als het IJsselland Ziekenhuis profiel(en) op sociale media heeft geraadpleegd, worden de resultaten met de sollicitant besproken.
 • Bij indiensttreding controleren wij het identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en maken hiervan een digitale kopie.
 • Bij indiensttreding raadplegen wij het BIG register (uitsluitend bij medewerkers die een zorgfunctie gaan vervullen die onder de Wet BIG valt) en checken of de medewerker in het BIG register is opgenomen en of er geen belemmeringen zijn om de functie uit te oefenen.
 • Bij indiensttreding vragen wij de medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. Het IJsselland Ziekenhuis zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

Het IJsselland Ziekenhuis bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het IJsselland Ziekenhuis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het IJsselland Ziekenhuis. Het IJsselland Ziekenhuis heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We gaan dan samen met jou aan de slag om dit op te lossen. Het IJsselland Ziekenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken per mail: fg@ysl.nl.

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.