Normen voor goed bestuur

Het IJsselland Ziekenhuis hecht belang aan goed bestuur, goed toezicht en een adequate verantwoording. De scheiding tussen uitvoerende en toezichthoudende functies en een goede samenwerking daartussen is belangrijk.

De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken.
Als norm voor goed bestuur en toezicht onderschrijft het IJsselland Ziekenhuis de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur passen de principes van de Zorgbrede Governance Code toe.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis bestaat per 1 oktober 2021 uit:

dhr. mr. A.H. van Wijk MPM, voorzitter raad van bestuur
dhr. dr. R.G.L. Nellen, dermatoloog en co-bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen het IJsselland Ziekenhuis.

In het reglement Raad van Toezicht staat de werkwijze van de Raad van Toezicht beschreven en wat de verschillende aandachtsgebieden zijn.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt onder meer rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van achtergronden en deskundigheden. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat leden in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij het ziekenhuis en opgave doen van hun (neven)functies.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen: 

  • dhr. J.C.M. van Sonderen, voorzitter,
  • mw.  H.M. Klomp, vice-voorzitter,
  • dhr. S.M.A. Rodts, 
  • mw. R.M. Ritsema van Eck,
  • mw. S.J.M.C. Kersten-Kerstens.

De Raad van Toezicht brengt jaarlijks een verslag uit, dat als bijlage is opgenomen in het Jaarverslag van het ziekenhuis.

De Raad van Toezicht is benaderbaar via het e-mailadres raadvantoezicht@ysl.nl.

​​​​​​​Transparantie van declaraties raad van bestuur

Als ziekenhuis vinden we het belangrijk transparant om te gaan met de besteding van de financiën die ons toegekend worden voor onze zorgtaak. De raad van toezicht heeft beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

In dit overzicht treft u de door de raad van bestuur gedeclareerde bedragen over de periode 2018 t/m 2023 aan.