Privacy verklaring Stichting IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het IJsselland Ziekenhuis respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door het IJsselland Ziekenhuis verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van het IJsselland Ziekenhuis;
 • Het doen van (patiënt/cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het IJsselland Ziekenhuis;
 • Het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit wordt onder andere gedaan met kwaliteitsonderzoek, visitaties, interne audits en intercollegiale toetsing;
 • Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, uitnodigingen en afspraak-herinneringen;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims;
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Het IJsselland Ziekenhuis verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiënt/cliëntnummer, gegevens betreffende uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming;
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van openbaar gezag;
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het IJsselland Ziekenhuis of van een derde.

Verstrekking aan derden

De uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kan met zich meebrengen dat Het IJsselland Ziekenhuis persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag (uitvoeren van de overeenkomst, voldoen aan wettelijke verplichting, toestemming).

Bewaartermijn

Het IJsselland Ziekenhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het IJsselland Ziekenhuis zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens het IJsselland Ziekenhuis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Voorts verlangt het IJsselland Ziekenhuis dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:
U heeft het recht de door het IJsselland Ziekenhuis verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Een verzoek hiertoe wordt ter beoordeling voorgelegd aan uw behandelaar.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat het IJsselland Ziekenhuis de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest", binnen de technische mogelijkheden. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien het IJsselland Ziekenhuis de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan het IJsselland Ziekenhuis verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken
en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. 

Functionaris Gegevensbescherming

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het IJsselland Ziekenhuis over de privacywetgeving. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit Privacy Statement.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Onze klachtenfunctionaris is te bereiken via de afdeling Patiëntenvoorlichting, tel: 010 - 258 5137.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Het IJsselland Ziekenhuis. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Het IJsselland Ziekenhuis. Het IJsselland Ziekenhuis kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.
 
Vragen over het Privacy Statement:
Functionaris Gegevensbescherming:  fg@ysl.nl
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle a/d IJssel

Beroep op één van uw wettelijke rechten:
Afdeling Patiëntenvoorlichting:  patientenvoorlichting@ysl.nl
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle a/d IJssel