PIT polikliniek: voor de Patient met Integraal Behandeltraject

In mei 2021 is het IJsselland Ziekenhuis met een proefperiode (pilot) gestart voor de ‘PIT polikliniek.’ Op deze PIT polikliniek wordt een medisch specialist aangesteld als regiebehandelaar van de patiënt.

Het gaat op deze polikliniek om kwetsbare ouderen die meerdere chronische aandoeningen hebben en die meerdere medicijnen gebruiken. Een regiebehandelaar wordt het vaste aanspreekpunt binnen het IJsselland voor de patiënt en de huisarts.

Wat is het doel van deze polikliniek?

Hoe vervelend is het. Je bent patiënt in het ziekenhuis en je moet meerdere keren per maand op de poli komen bij verschillende specialismen. Specialisten zijn niet altijd volledig van elkaar op de hoogte waardoor er soms dubbele onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast is er voor de huisarts en patiënt geen vast aanspreekpunt.

In het IJsselland Ziekenhuis komen veel patiënten met meerdere chronische aandoeningen op de polikliniek. Het komt regelmatig voor dat patiënten meerdere keren per maand op verschillende poliklinieken bij diverse specialisten komen.
Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en (her)opnames op de verpleegafdelingen van deze groep kwetsbare patiënten neemt sterk toe. De vele bezoeken aan het ziekenhuis zijn voor hen zeer belastend; vaak liggen ze ook langer in het ziekenhuis dan reguliere patiënten wanneer zij worden opgenomen.
Daarnaast doet dit ook een groot beroep op de mantelzorgers.

Daarom kijken we als IJsselland Ziekenhuis of een regiebehandelaar in deze situatie verbetering kan brengen.

De regiebehandelaar

Het inzetten van een regiebehandelaar betekent dat de kwetsbare patiënt met meerdere chronische aandoeningen nog maar één keer naar de polikliniek in het IJsselland hoeft te komen bij één specialist: de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is een medisch specialist.

De regiebehandelaar ziet de patiënt op de polikliniek en speelt vragen door naar de collega-medisch specialisten.  Hij/zij onderhoudt het contact met de patiënt en diens huisarts zodat er één aanspreekpunt is.

Verwijzing naar de PIT polikliniek

De patiënt kan door een medisch specialist of door een gespecialiseerd verpleegkundige in het IJsselland Ziekenhuis voor deze polikliniek worden voorgesteld.
De medisch specialist gaat vervolgens in gesprek met de patiënt over de mogelijkheid tot overplaatsing naar de regiebehandelaar.

Wanneer de patiënt na het ontvangen van voldoende informatie akkoord is, overlegt de medisch specialist met de andere betrokken specialisten. Wanneer alle behandelend specialisten akkoord gaan volgt  een poliklinische overdracht. Ook de huisarts wordt standaard geïnformeerd.

Pilot fase

In 2021 wordt een proef met deze polikliniek gedaan om te kijken of dit werkt en of het een bijdrage levert aan de zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Kwaliteit van zorg is een van de belangrijkste punten in dit project.

Voor de pilotfase is een beperkte groep specialisten betrokken vanuit cardiologie, interne geneeskunde, longziekten en geriatrie. De geselecteerde patiënten zijn bij alle specialismen onder controle.