Logopedie tijdens de opname in het ziekenhuis

Afhankelijk van het probleem waarvoor u wordt verwezen starten wij met de best passende behandeling. Vaak vindt eerst een onderzoek plaats om de exacte aard en ernst van de genoemde problemen te achterhalen.

Samen met u bepalen wij voor de start van de behandelingen welke verbeteringen worden nagestreefd.

Waarvoor wordt de logopediste ingeschakeld?

Zowel volwassenen als kinderen kunnen naar de logopediste verwezen worden. Dit kan zijn bij o.a.:

  • Problemen met eten en/of drinken, zoals verslikken, moeite met kauwen of speekselverlies, al dan niet ten gevolge van een beroerte of operatie;
  • Spraakproblemen zoals onduidelijke articulatie of binnensmonds spreken, spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson en spraakproblemen ten gevolge van een spierziekte;
  • Taalproblemen zoals moeite met het spreken en schrijven of met het begrijpen en lezen van taal, bijvoorbeeld bij afasie;
  • Communicatieproblemen zoals bijvoorbeeld bij dementie;
  • Stemproblemen zoals een hese of schorre stem of een zacht stemgeluid;
  • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen, bijvoorbeeld door prematuriteit, onvoldoende conditie of zwakke mondmotoriek.   

Communicatieschrift

Wanneer u zelf niet of moeilijk in staat bent om u voldoende te uiten, wordt een communicatieschrift bijgehouden. Familie en zorgverleners kunnen hierin schrijven om de overdracht van informatie rondom uw verblijf en behandeling zoveel mogelijk te optimaliseren.  

Samenwerking op de verpleegafdeling

Om uw ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen vindt voortdurend overleg plaats met de verpleegkundigen op de afdeling, met de arts en met eventuele andere disciplines.