Privacy

Het delen van gegevens met rechtstreeks betrokken hulpverleners

Een zorgverlener of behandelaar mag patiëntgegevens delen met andere hulpverleners, wanneer zij direct betrokken zijn bij de behandeling en de uitvoering van uw behandeling. Dit geldt echter alleen voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze rechtstreeks betrokkenen zijn in het algemeen personen die allen betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde behandelingsovereenkomst. Hieronder vallen niet alleen het behandelteam, zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook een laboratorium of een patholoog die op verzoek van een behandelend arts bloed of weefsel beoordeelt. Wanneer hiervan sprake is, is toestemming van u als patiënt niet noodzakelijk. Wel kunt u als patiënt hiertegen bezwaar maken. Dit bezwaar dient u in bij uw directe behandelaar. Dit kan echter betekenen dat uw behandeling /  aanvraag van diagnostiek niet kan worden voortgezet.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL), hoe en voor welke doeleinden?

Het AKL beschikt over de persoonsgegevens van patiënten, behandelaars en relaties zoals klanten en leveranciers. Voorbeelden zijn:
•    Aanvragen van diagnostiek met daarin gegevens ter identificatie van en betrekking hebbend op de gezondheid van de patiënt; 
•    Naam, adres, email en telefoonnummer, om een patiënt, behandelaar of relatie te kunnen benaderen indien dat noodzakelijk wordt geacht;
•    Burgerservicenummer (BSN) om een patiënt uniek te identificeren, zodat resultaten van laboratorium diagnostiek op correcte wijze gekoppeld kunnen worden aan de juiste patiënt.

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
•    het administreren van aanvragen voor diagnostisch onderzoek;
•    het verrichten van analyses/diagnostiek en het daarbij vast leggen van de gevolgde procedures, uitkomsten en interpretaties;
•    het doorsturen van humane materialen en bijbehorende persoonsgegevens naar een ander laboratorium voor diagnostisch onderzoek, inclusief het ontvangen van de resultaten;
•    het terugkoppelen van de uitslagen naar de behandelaar  van de door het AKL zelf, of door ingeschakelde laboratoria, uitgevoerde diagnostische testen alsmede het bewaren van de uitslagen t.b.v. het valideren, kalibreren en testen van diagnostische apparatuur voor diagnostiek. De humane materialen worden geanonimiseerd gebruikt.
•    de registratie, melden en afhandelen van klachten en voorvallen;
•  het communiceren met leveranciers, afnemers en klanten over bijvoorbeeld het versturen en betalen van facturen, het verrichten van diensten en verzenden van (concept) resultaten en het verrichten van relatie-tevredenheid onderzoek.

Het AKL ontvangt (gezondheid) gegevens van personen welke door o.a. medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, collega laboratorium of Instellingen (bijvoorbeeld Verpleeg- Verzorgingstehuis, Geestelijke Gezondheid Zorg) verstrekt worden in het kader van uitvoering van diensten waarover afspraken worden gemaakt met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene. Deze gegevens ontvangen wij veelal buiten de betrokkene om. Op het moment van materiaal inschrijving in het laboratorium informatie systeem vindt er een verificatie van identiteit kan plaats vinden. Volgens de Wet aanvullende bepalingen persoonsgegevens in de zorg wordt het BSN verplicht hiervoor gebruikt. De uitvoering van deze mogelijke verificatie kunt u,  mits u hiervoor een speciaal verzoek voor in dient via het CIBG , terug vinden in het archief van SBV-Z (Sector Berichten Voorziening in de Zorg).Voor het AKL is het onmogelijk om betrokkenen te informeren dat zij de verstrekte persoonsgegevens verwerkt omdat er geen sprake is van een informatieplicht of omdat dit een onevenredige mate van inspanning vraagt.

Verstrekt het AKL informatie aan derden?

Het AKL  biedt een breed scala van diagnostiek aan. Indien de gevraagde diagnostiek niet binnen het diagnostisch pakket valt van het AKL werkt het AKL samen met diverse laboratoria in Nederland. Uw  afgenomen materiaal , bijvoorbeeld bloed of urine, zal in dit geval doorgestuurd worden naar een door het AKL gecontracteerd collega laboratorium. Uw persoonsgegevens, waaronder het unieke BSN, worden met het materiaal meegestuurd zodat er, op het moment van inschrijving in het laboratorium informatie systeem van het collega laboratorium, een verificatie van identiteit kan plaats vinden. Volgens de Wet aanvullende bepalingen persoonsgegevens in de zorg wordt het BSN verplicht hiervoor gebruikt. De uitvoering van deze mogelijke verificatie kunt u,  mits u hiervoor een speciaal verzoek voor in dient via het CIBG , terug vinden in het archief van SBV-Z (Sector Berichten Voorziening in de Zorg).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Privacy verklaring Stichting IJsselland Ziekenhuis.