Diabetesteam

Het diabetesteam van het IJsselland Ziekenhuis bestaat uit:

  • internisten,
  • diabetesverpleegkundigen,
  • diëtisten,
  • een podotherapeut,
  • oogartsen en
  • een psycholoog.

U krijgt met dit team te maken als u door uw huisarts naar de internist bent verwezen.

Wanneer krijgt u met wie te maken?

De internist
Deinternist stelt de diagnose en bekijkt welke behandeling voor u het beste zal zijn. Hij houdt ook rekening met alle andere belangrijke functies van uw lichaam. Daarom wil de internist van u weten welke medicijnen u gebruikt en of u bekend bent met andere ziekten dan diabetes. De internist zal u doorverwijzen naar de diabetesverpleegkundige.

De diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige zal met u bespreken wat diabetes is en hoe de behandeling van de internist eruit gaat zien. Zij kan u (zal u, zo nodig) uitleggen wat diabetes inhoudt, wat normale, hoge en lage bloedsuikerwaardes zijn en wat u hieraan eventueel zelf kunt doen.
Zij kan u leren hoe u zelf uw bloedsuiker kan meten en vertelt u hoe u uw tabletten het beste kunt nemen.Ook kan zij u leren om zelf insuline te spuiten.

De diëtist
Omdat diabetes ook in belangrijke mate met voeding te maken heeft, zal de internist of de diabetesverpleegkundige u een verwijzing naar een diëtist geven. Dit kan de diëtist in het ziekenhuis zijn, maar soms werken wij samen met diëtisten in de woonwijk. Samen met u wordt besproken hoe u het best met uw voedingsgewoonte om kan gaan en zal u de kans krijgen te leren over zaken als o.a. vetten, cholestrol en koolhydraten.  

De oogheelkundige controle
Diabetes is een ziekte die het lichaam kan beschadigen, waaronder ook de ogen. Door regelmatige controle van het netvlies aan de binnenkant van uw ogen kan beschadiging tijdig worden ontdekt en ernstige schade worden voorkomen. Patiënten worden bij de eerste controle van de ogen door een oogarts gezien. Zolang er geen afwijkingen zichtbaar zijn, worden de ogen daarna iedere 1 tot 1,5 jaar op de diabetespost gecontroleerd door een optometrist. De optometrist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de oogarts.

De voetpolikliniek
Evenals de ogen zijn ook de voeten erg kwetsbaar bij diabetes. Daarom hebben wij een voetpolikliniek waarbij door jaarlijkse controle ernstige beschadigingen veelal voorkomen kunnen worden. Een podotherapeut zal deze controle uitvoeren en eventueel doorverwijzen naar het MDVS, het Multidisciplinaire Diabetes Voeten Spreekuur. Tijdens dit spreekuur buigen diverse specialisten zich over het voetprobleem.

De psycholoog
Er zijn bepaalde situaties waarbij de hulp van een psycholoog wenselijk is. Dit kan direct in verband staan met de diabetes, maar ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat gesprekken met een psycholoog wenselijk zijn. Zowel de internist als diëtist en diabetesverpleegkundige kunnen een verwijzing voor u regelen.

Beweegconsult
In sommige situaties kan het moeilijk zijn om het advies van bewegen vorm te geven. In het IJsselland Ziekenhuis is daarom, onder begeleiding van fysiotherapeuten, een beweegconsult mogelijk. 
Na aanmelding door de internist of diabetesverpleegkundige krijgt u een gesprek en test met een fysiotherapeut. U wordt dan geadviseerd in een bepaalde sport of actviteit en u krijgt een doorverwijzing naar een sportaanbieder. 
Lees meer over het diabetes beweegconsult bij afdeling fysiotherapie.

Overige
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om u met een pedicure, met aantekeningen voor diabetes, en een mondhygiënist in contact te brengen. Door deze samenwerkingsverbanden proberen wij de zorg rondom u met diabetes zo uitgebreid en optimaal mogelijk te maken.

Op de pagina Patiëntenfolders vindt u enkele van onze informatiefolders. Deze zijn bedoeld als ondersteuning na uitleg van de diabetesverpleegkundigen. Als u niet bekend bent met de informatie in deze folders adviseren wij u dit eerst met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken.