Diabetesteam

Wanneer krijgt u met wie te maken?


De internist

De internist stelt de diagnose en bekijkt welke behandeling voor u het beste zal zijn. Hij houdt ook rekening met alle andere belangrijke functies van uw lichaam. Daarom wil de internist van u weten welke medicijnen u gebruikt en of u bekend bent met andere ziekten dan diabetes. Het is belangrijk om bij elk bezoek een actueel medicatie-overzicht mee te brengen. De internist zal u doorverwijzen naar de diabetesverpleegkundige.

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in het voorlichten, begeleiden en instrueren van patiënten met diabetes mellitus en het instellen van medicatie. Tijdens uw controlebezoeken leert u hoe u hiermee in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk om kunt gaan. De diabetesverpleegkundige helpt u inzicht te krijgen in de aard van uw ziekte en oefent bepaalde vaardigheden met u, zoals het leren injecteren van insuline, het leren van bloedglucose meten, de omgang met een insulinepomp, sensor of flash glucose monitoring. Natuurlijk komt tijdens uw bezoek aan de diabetesverpleegkundige de regulatie van uw bloedglucosewaarden aan bod. Tevens wordt er ingegaan op de factoren die de kans op complicaties vergroten. Zo nodig heeft de diabetesverpleegkundige overleg met uw internist, diëtist, podotherapeut of andere disciplines.

De diëtist

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Voeding speelt een belangrijke rol bij diabetes. De diëtist kijkt samen met u naar uw voedingspatroon in relatie tot de diabetes. Omdat voeding heel persoonlijk kan zijn, en voor iedereen anders kan zijn, is kennis hierbij erg belangrijk. De internist of de diabetesverpleegkundige kan u daarom verwijzen naar een diëtist, in het ziekenhuis, of in uw eigen woonwijk.

Diabetes kan ook een beschadiging aan de ogen geven. Door regelmatige controle van het netvlies kan beschadiging tijdig worden ontdekt en ernstige schade worden voorkomen. U wordt bij de eerste controle van de ogen door een oogarts gezien. Zolang er geen afwijkingen zichtbaar zijn, worden de ogen daarna iedere 1 tot 2 jaar op de diabetesoogpost gecontroleerd door een optometrist. De optometrist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de oogarts.

De voetpolikliniek

Evenals de ogen zijn ook de voeten erg kwetsbaar bij diabetes. Daarom hebben wij een voetpolikliniek, waarbij door jaarlijkse controle door de podotherapeut ernstige beschadigingen veelal voorkomen kunnen worden. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u deze controle zelf betaalt. Uw internist of diabetesverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de podotherapeut. De podotherapeut kan u zo nodig verwijzen naar het Multidisciplinaire Diabetes Voeten Spreekuur (MDVS). Tijdens dit spreekuur buigen diverse specialisten zich over voetproblemen.

De psycholoog of maatschappelijk werk

Er zijn bepaalde situaties waarbij de hulp van een psycholoog wenselijk is. Dit kan direct in verband staan met de diabetes, maar ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat gesprekken met een psycholoog wenselijk zijn. Zowel de internist als diëtist en diabetesverpleegkundige kunnen een verwijzing voor u tot stand brengen.

Overige zorg

Ook heeft u de mogelijkheid om met een pedicure, met aantekening voor diabetes, en een mondhygiënist in contact te komen. Door deze samenwerkingsverbanden maken wij de zorg rondom u en uw diabetes zo uitgebreid en optimaal mogelijk.

Daarnaast hebben wij contacten met diverse sportaanbieders binnen onze regio. Indien gewenst kunt u hiernaar vragen.

Op de pagina Patiëntenfolders vindt u enkele van onze informatiefolders. Deze zijn bedoeld als ondersteuning na uitleg van de diabetesverpleegkundigen. Als u niet bekend bent met de informatie in deze folders adviseren wij u dit eerst met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken.